Gwarancja


Moje Bambino udziela Kupującym 2 letniej Gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie produkty licząc od dnia zaistnienia sprzedaży.

Zapewniamy sprawne działanie oferowanych produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w załączonej do nich dokumentacji czy też w instrukcji użytkowania lub montażu. Okres obowiązywania ochrony gwarancyjnej na produkty liczony jest od daty sprzedaży. Moje Bambino odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie powstałym na etapie produkcji. Gwarancją nie jest objęte naturalne zużycie produktów oraz wady powstałe z winy Użytkownika np.:

  • użytkowanie lub zastosowanie niezgodne z zaleceniami producenta,
  • nieprawidłowy dobór produktu do warunków istniejących w miejscu przeznaczenia,
  • nieprawidłowy montaż, konserwacja, magazynowanie i przenoszenie produktu z wyłączeniem usług świadczonych przez Sprzedającego,
  • mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia produktu,
  • uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych czy spowodowane siłami natury np. powódź, pożar itd.

W przypadku stwierdzenia samodzielnych prób napraw czy modyfikacji produktu bez konsultacji z Gwarantem czy też braku właściwej konserwacji uprawnienia automatycznie wygasają. Gwarant nie odpowiada również za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Kupującego.


Gwarant w oparciu o dostarczone w toku reklamacji informacje, opisy i zgłoszenia decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.

Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę produktu, dostawę części zamiennych lub wymianę na nowy produkt jeżeli naprawa jest niemożliwa. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Kupujący po wcześniejszym pisemnym ustaleniu zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta. W przypadku naprawy produktu, czas trwania Gwarancji nie ulega przedłużeniu o ten okres. W przypadku wymiany produktu na nowy, produkt ten jest objęty nową Gwarancją od dnia wydania nowego produktu. Po dokonaniu naprawy reklamowany produkt będzie odesłany do Kupującego na koszt Gwaranta.
W przypadku wygaśnięcia uprawnień Gwarancyjnych Kupującemu zostanie przedstawiona wycena odpłatnej naprawy na preferencyjnych warunkach cenowych w ramach naprawy pogwarancyjnej.